Statuty Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny

§ 1 Nazwa
Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, w dalszej części dokumentu określane jako Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny
(SNR), jest praktycznym wyrazem zamysłu Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza o włączeniu osób świeckich w misję Sióstr Nazaretanek. Stowarzyszenie kieruje się własnymi
zasadami zawartymi w niniejszym Statucie zatwierdzonym przez Radę Generalną Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.


§ 2 Misja
Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny a członkami Stowarzyszenia, dając im możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i misji tegoż Zgromadzenia. Jemu samemu stwarza możliwość pełniejszej obecności w świecie, szczególnie wśród rodzin, poznania ducha czasu oraz budowania Królestwa Bożego w jedności z osobami świeckimi, a także docierania do nowych środowisk w wypełnianiu swej misji apostolskiej.


§ 3 Siedziba
Główną siedzibą SNR jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zlokalizowanym przy via Nazareth, 400, Roma, Italia. SNR z funkcjonuje we wszystkich Prowincjach i posiada swoje siedziby przy odpowiednich Domach Prowincjalnych Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.


§ 4 Członkostwo
Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny oraz pełnoletnie osoby indywidualne, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia. Dzieci członków należących do Stowarzyszenia nie są jego członkami, a jedynie tworzą grupę Dzieci Nazaretu. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym (od roku do dwóch lat). Przyjęcia dokonuje Prowincjalna Dyrektorka SNR na pisemną prośbę kandydata zatwierdzoną wcześniej przez Przełożoną Prowincjalną. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek braku kontaktu ze Stowarzyszeniem, który poważnie się przeciąga, a także nieuzasadnionej przedłużającej się nieobecności w życiu Stowarzyszenia. Prowincjalna Dyrektorka SNR po konsultacji z Przełożoną Prowincjalną oraz po podjętych próbach zaradzenia zaistniałej sytuacji skreśla daną osobę z listy członków, jeśli nieaktywność członka trwa dłużej niż dwa lata. Następnie przesyła danej osobie odpowiednie zawiadomienie.
Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wydalony, jeśli przemawiają za tym bardzo poważne racje. Decyzję podejmuje Przełożona Prowincjalna na wniosek Prowincjalnej
Dyrektorki SNR. Racją taką może być działalność lub postawa godząca w dobro Kościoła, misji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu lub samego Stowarzyszenia.
Członek może w dowolnym czasie zrezygnować z przynależności do Stowarzyszenia, o czym powiadamia na piśmie Prowincjalną Dyrektorkę SNR.


§ 5 Apostolat
Pierwszym celem apostolskim będzie dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach
rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez
umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Zadaniem członka Stowarzyszenia będzie oddawanie szczególnej czci Najświętszej Rodzinie
poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenie nabożeństwa
do Niej.
Wyrazem apostolatu jest codzienna modlitwa podejmowana w łączności ze Zgromadzeniem
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w intencjach wszystkich rodzin świata. Członkowie
modlą się także za Zgromadzenie i jego misję, a także w intencjach Kościoła i Ojca Świętego
oraz o powołania kapłańskie i zakonne.
Apostolat członka Stowarzyszenia może się realizować także poprzez zorganizowane formy

uczestnictwa w misji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na rzecz szerzenia
Królestwa Bożej Miłości na miarę osobistych możliwości i posiadanych talentów.


§ 6 Formacja
Formacja ma za cel zaszczepiać w członkach Stowarzyszenia głęboką wdzięczność za dar
Bożej Miłości względem nich i osobiste powołanie. Stawia Świętą Rodzinę z Nazaretu jako wzór
dla kształtowania życia rodzinnego. Zmierza do umocnienia członków Stowarzyszenia na
drodze wzrastania ku świętości zgodnie z powołaniem wynikającym z chrztu, pobudza do
wdzięczności za dar życia w małżeństwie i rodzinie oraz uczy odpowiedzialnego podejmowania
obowiązków względem swojej rodziny i Kościoła, rodziny Dzieci Bożych. Program formacyjny
Stowarzyszenia, zatwierdzony przez Zarząd Generalny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu, realizowany jest według szczegółowych wytycznych zawartych w
Podręczniku dla Dyrektorek SNR.
Obejmuje następujące etapy:
1. Etap wstępny o charakterze informacyjno zapoznawczym;
2. Formacja wstępna kandydatów;
3. Formacja stała członków.
Każdy członek Stowarzyszenia jest osobiście odpowiedzialny za aktywny udział w programie
formacyjnym Stowarzyszenia.


§ 7 Zarządzanie
Generalna Koordynatorka SNR
Ponieważ SNR jest jedną z form realizacji charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu, jako taka podlega Przełożonej Generalnej Zgromadzenia. Zarząd
Generalny Zgromadzenia wyznacza i odwołuje Generalną Koordynatorkę Stowarzyszenia
Najświętszej Rodziny i jej zleca zadania związane z życiem i funkcjonowaniem SNR.
Funkcją Generalnej Koordynatorki SNR może pełnić Siostra mająca odpowiednie
przygotowanie teologiczne i praktyczne oraz znajomość spraw Kościoła. Jej zadaniem jest być
w stałym kontakcie z Zarządem Generalnym Zgromadzenia i koordynować pracę
Prowincjalnych Dyrektorek Stowarzyszenia.
Dyrektorka Prowincjalna SRN
Siostrę do pełnienia funkcji Prowincjalnej Dyrektorki SNR wyznacza i odwołuje Zarząd
Prowincjalny danej Prowincji Zgromadzenia. Prowincjalna Dyrektorka Stowarzyszenia pozostaje
w stałym kontakcie z Generalną Koordynatorka SNR, jak również z Przełożoną Prowincjalną
oraz koordynuje pracę Sióstr Odpowiedzialnych za lokalne grupy Stowarzyszenia.
Siostra Odpowiedzialna za lokalną grupę SNR
Siostra Odpowiedzialna współpracuje ściśle z Prowincjalną Dyrektorką SNR i pomaga jej w
wypełnianiu zadań względem Stowarzyszenia. Siostrę Odpowiedzialną powołuje i odwołuje
Zarząd Prowincjalny na wniosek Prowincjalnej Dyrektorki SNR.
Reprezentanci Stowarzyszonych
Do współpracy w koordynowaniu prac Stowarzyszenia i ponoszenia odpowiedzialności z tym
związanej zaproszeni są wszyscy jego członkowie. Ich reprezentanci, w porozumieniu z
poszczególnymi Siostrami odpowiedzialnymi za Stowarzyszenie, zajmować się będą
współorganizowaniem spotkań, realizacją inicjatyw formacyjnych i ewangelizujących, jak i
pozyskiwaniem środków na działalność grup Stowarzyszenia.
W każdej grupie lokalnej, spośród członków z co najmniej pięcioletnim stażem członkostwa
wybrany będzie przewodniczący cieszący się szacunkiem i zaufaniem grupy.
Przewodniczący/ca będzie reprezentować swoją grupę oraz wspomagać jej działalność. Gdyby
okazało się to pożyteczne, w porozumieniu z Siostrą Odpowiedzialną, możliwe jest wskazanie
innych osób tworzących wówczas radę grupy.

Gdzie zachodzi taka potrzeba organizowane są także rady Stowarzyszenia na poziomie
prowincjalnym, do których należy kilku członków odznaczających się szacunkiem i zaufaniem
grup lokalnych. Wyboru rady należy dokonywać raz na dwa lata podczas okresowych spotkań
grup Prowincji. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może nastąpić powtórzenie kadencji danej rady.


§ 8 Finanse
Stowarzyszenie nie posiada żadnych dóbr ani regularnych dochodów. Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu w swoim budżecie zapewnia środki na formacyjną działalność
Stowarzyszenia na poziomie generalnym, prowincjalnym i wspólnot lokalnych. Wszystkie inne
potrzeby związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia pokrywane przez członków
Stowarzyszenia. Środki pochodzą z indywidualnych ofiar lub działalności wynikającej z
osobnych inicjatyw poszczególnych grup. Gdyby taka działalność była podjęta, zaleca się
powierzenie któremuś z członków grupy funkcji skarbnika. Będzie on proszony o przygotowanie
informacji o prowadzonej działalności i uzyskanych tą drogą środkach finansowych. Swoje
sprawozdanie skarbnik przedstawi Siostrze Odpowiedzialnej za daną grupę.
5 / 5